Podstawowe
informacje o badaniach

1. Co należy wiedzieć
o badaniach klinicznych?


Badanie kliniczne to zwyczajowa nazwa badania naukowego, którego celem jest potwierdzenie, że nowy lek, który trafia w nasze ręce jest bezpieczny i skuteczny w walce z daną chorobą.

Aby firmy farmaceutyczne mogły wprowadzić nowe leki do aptek, a zarazem udostępnić chorym bezpieczne i skuteczne terapie, muszą udowodnić, że spełniają one wymogi bezpieczeństwa, jakości i skuteczności poprzez przeprowadzenie badań klinicznych. Innymi słowy, nie ma możliwości, aby do aptek czy praktyki klinicznej trafił nowy lek, który nie był wcześniej testowany w badaniach z udziałem ludzi.

Czytaj więcej

1. Co należy wiedzieć
o badaniach klinicznych?


Badanie kliniczne to zwyczajowa nazwa badania naukowego, którego celem jest potwierdzenie, że nowy lek, który trafia w nasze ręce jest bezpieczny i skuteczny w walce z daną chorobą.

Aby firmy farmaceutyczne mogły wprowadzić nowe leki do aptek, a zarazem udostępnić chorym bezpieczne i skuteczne terapie, muszą udowodnić, że spełniają one wymogi bezpieczeństwa, jakości i skuteczności poprzez przeprowadzenie badań klinicznych. Innymi słowy, nie ma możliwości, aby do aptek czy praktyki klinicznej trafił nowy lek, który nie był wcześniej testowany w badaniach z udziałem ludzi.

Badanie kliniczne to ściśle określona seria badań i procedur z udziałem pacjentów lub zdrowych ochotników. Sposób wykonywania badań, ich rodzaj oraz częstotliwość opisane są w Protokole Badania Klinicznego i muszą być zawsze zaakceptowane przez niezależną Komisję Bioetyczną oraz odpowiedni urząd (w Polsce jest to Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentom.

Badania prowadzone są zazwyczaj w kilku etapach, w szpitalach lub specjalistycznych ośrodkach badawczych, gdzie efekty działania leku i bezpieczeństwo pacjentów są stale monitorowane przez personel medyczny czyli zespół badawczy, na którego czele stoi badacz główny.

Dzięki badaniom klinicznym, mamy możliwość zapobiegania, diagnozowania oraz leczenia różnych chorób. Postęp medycyny w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat (w tym opracowanie wielu nowych leków i terapii) sprawił, że dziś lekarze potrafią poradzić sobie z wieloma schorzeniami, które do niedawna były nieuleczalne.

Bez badań klinicznych nie byłoby nowych leków, a tym samym nadziei na wyleczenie lub poprawę jakości życia dla wielu chorych. Co roku na całym świecie w badaniach klinicznych uczestniczy około miliona pacjentów.

Zwiń treść

2. Regulacje prawne


Co to jest GCP?

GCP (Good Clinical Practice), czyli Dobra Praktyka Badań Klinicznych to międzynarodowy kodeks medyczny, etyczny i naukowy, który określa sposób prowadzenia badań klinicznych, a także zasady kontroli nad badaniami oraz sposób prawidłowego prowadzenia dokumentacji.

Zbiór zasad GCP został opracowany i wydany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji w roku 1990. Wcześniej, już od lat 60-tych, zasady etyczne prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, spisane były w Deklaracji Helsińskiej (1964 rok), która następnie była wielokrotnie nowelizowana i jest dokumentem nadal obowiązującym.

Czytaj więcej

2. Regulacje prawne


Co to jest GCP?

GCP (Good Clinical Practice), czyli Dobra Praktyka Badań Klinicznych to międzynarodowy kodeks medyczny, etyczny i naukowy, który określa sposób prowadzenia badań klinicznych, a także zasady kontroli nad badaniami oraz sposób prawidłowego prowadzenia dokumentacji.

Zbiór zasad GCP został opracowany i wydany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji w roku 1990. Wcześniej, już od lat 60-tych, zasady etyczne prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, spisane były w Deklaracji Helsińskiej (1964 rok), która następnie była wielokrotnie nowelizowana i jest dokumentem nadal obowiązującym.

Postępowanie zgodnie z zasadami GCP, podczas prowadzenia badań klinicznych, służy przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom badań klinicznych (pacjentom) oraz rzetelności i jakości danych uzyskanych w trakcie badania.

Główne założenia Dobrej Praktyki Klinicznej:

 • Dobro, prawa i bezpieczeństwo pacjenta są najważniejsze i przeważają nad interesem nauki, czy społeczeństwa.
 • Przed włączeniem pacjenta do badania lekarz musi uzyskać jego świadomą i pisemną zgodę na udział w badaniu klinicznym.
 • Dane pacjentów są poufne, a wyniki badań przedstawiane są w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację uczestników.
 • Schemat eksperymentu, procedury i sposób prowadzenia badania są ściśle określone i opisane w Protokole Badania, co ma zapewnić standaryzację prowadzonych badań, a tym samym otrzymanie wiarygodnych i dokładnych wyników.
 • Lekarz oraz zespół prowadzący badanie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz musi być przeszkolony.

Regulacje prawne w Polsce

Dobra Praktyka Badań Klinicznych obowiązuje również w Polsce. Zasady prowadzenia badań klinicznych reguluje w naszym kraju kilka aktów prawnych. Do najważniejszych z nich należą:

 • Ustawa Prawo Farmaceutyczne z 6 września 2001 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 maja 2012 roku w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej.

Zwiń treść

3. Instytucje opiniujące i nadzorujące badania
kliniczne w Polsce


W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w badaniu klinicznym w Polsce, dwie instytucje muszą zaakceptować każde badanie kliniczne przed jego rozpoczęciem. Są to:

 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Niezależna Komisja Bioetyczna.

Dodatkowo organy te sprawują kontrolę nad prowadzonym badaniem podczas jego trwania oraz po jego zakończeniu.

Zgłoś się na badanie już teraz!

Zobacz aktualne badania Biokinetica

Aktualne badania

4. Prawa pacjenta związane
z udziałem w badaniu klinicznym


 • Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolne, nikt nie może wywierać presji na uczestniku.
 • Pacjent ma prawo do odmowy udziału w badaniu klinicznym w każdym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji dla jego dalszego leczenia i opieki medycznej.
 • Decyzja o uczestnictwie w badaniu klinicznym musi być przez pacjenta w pełni świadoma i dobrze przemyślana. Pacjent musi mieć wystarczająco dużo czasu, aby mógł dokładnie zapoznać się z informacjami o badaniu zawartymi w formularzu świadomej zgody.

Czytaj więcej

4. Prawa pacjenta związane
z udziałem w badaniu klinicznym


 • Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolne, nikt nie może wywierać presji na uczestniku.
 • Pacjent ma prawo do odmowy udziału w badaniu klinicznym w każdym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji dla jego dalszego leczenia i opieki medycznej.
 • Decyzja o uczestnictwie w badaniu klinicznym musi być przez pacjenta w pełni świadoma i dobrze przemyślana. Pacjent musi mieć wystarczająco dużo czasu, aby mógł dokładnie zapoznać się z informacjami o badaniu zawartymi w formularzu świadomej zgody.
 • Pacjent ma prawo do zadawania wszelkich pytań, a przed podjęciem decyzji powinien uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia od lekarza, jeśli uzna, że uzyskane informacje są dla niego niezrozumiałe.
 • Pacjent ma prawo do otrzymania egzemplarza, podpisanego przez siebie i lekarza, dokumentu świadomej zgodyna udział w badaniu.
 • Pacjent może w każdej chwili zrezygnować z udziału w badaniu bez ponoszenia żadnych konsekwencji oraz kar pieniężnych.
 • Pacjent ma prawo do odszkodowania, jeśli podczas trwania badania doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek działania badanego leku.
 • Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza wszelkich informacji o stanie swojego zdrowia na każdym etapie badania klinicznego oraz wglądu do dokumentacji medycznej.
 • Pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych, które mogą wpłynąć na jego decyzję o dalszym uczestnictwie w badaniu.
 • Pacjent ma prawo do pełnej anonimowości i ochrony swoich danych osobowych.
 • Pacjent ma prawo do zgłaszania lekarzowi prowadzącemu badanie wszelkich zauważonych, niepokojących zmian samopoczucia w czasie trwania badania.

Zwiń treść

5. Fazy badań klinicznych,
czyli od pomysłu do leku


Badania kliniczne można podzielić na cztery różne etapy (fazy). Trzy pierwsze prowadzone są przed wprowadzeniem leku do aptek i praktyki klinicznej, natomiast czwarty po zarejestrowaniu leku na dane schorzenie. Każdy etap badania ma inny charakter, cel oraz liczebność grupy uczestników biorących udział w badaniu.

Czytaj więcej

5. Fazy badań klinicznych,
czyli od pomysłu do leku


Badania kliniczne można podzielić na cztery różne etapy (fazy). Trzy pierwsze prowadzone są przed wprowadzeniem leku do aptek i praktyki klinicznej, natomiast czwarty po zarejestrowaniu leku na dane schorzenie. Każdy etap badania ma inny charakter, cel oraz liczebność grupy uczestników biorących udział w badaniu.

Faza I badania klinicznego

W fazie pierwszej nowy lek zostaje po raz pierwszy zastosowany u ludzi. Jest to etap, w którym bierze udział od kilkunastu do kilkudziesięciu zdrowych ochotników (w przypadku niektórych chorób np. nowotworowych, w fazie I uczestniczą osoby chore). Etap ten ma na celu określić, czy terapia jest bezpieczna, jak nowy lek oddziałuje na człowieka oraz pomóc w określeniu wielkości dawki, która będzie stosowana. Faza ta trwa stosunkowo krótko, a jej uczestnicy przebywają w wyspecjalizowanym ośrodku badawczym pod ścisłą opieką personelu medycznego.

Faza II badania klinicznego

Podczas fazy II ocenia się zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo leku w grupie do kilkuset pacjentów, którzy cierpią na daną chorobę, z myślą o której firma farmaceutyczna opracowała lek. Badania II fazy prowadzi się jednocześnie w wielu ośrodkach badawczych w różnych krajach, a głównym ich celem jest ocena efektu działania leku u danej grupy pacjentów. W tej fazie badań porównuje się również lek z placebo (nieaktywna postać nowego leku) lub inną dostępną terapią stosowaną w określonej chorobie. Przydział poszczególnych pacjentów do rodzaju leczenia jest losowy, dodatkowo stosuje się metodę ślepej próby (tzn. ani pacjent, ani lekarz nie wiedzą jaki produkt otrzymuje osoba chora). W tej fazie pacjenci podczas trwania badania nie muszą stale przebywać na terenie ośrodków badawczych, badania te odbywają się najczęściej w trybie ambulatoryjnym.

Faza III badania klinicznego

Faza III badań klinicznych angażuje znacznie większą grupę chorych (od kilkuset do kilku tysięcy pacjentów w jednym badaniu) i pozwala ostatecznie określić, czy nowy lek jest równocześnie bezpieczny i skuteczny przy dłuższym czasie stosowania u pacjentów cierpiących na daną chorobę. Okres udziału pacjenta w badaniu klinicznym fazy III może trwać nawet kilka lat.

Faza IV badania klinicznego

Fazę IV badań klinicznych prowadzi się po tym, jak nowy lek zostanie zarejestrowany i otrzyma pozwolenie na wprowadzenie do obrotu, czyli kiedy jest już dostępny na półkach w aptece. W trakcie tej fazy badań zbierane są dane na temat bezpieczeństwa nowego leku, w momencie w którym jest on już dostępny dla pacjentów i jest przepisywany przez lekarzy w placówkach ochrony zdrowia. Pozwala to na zebranie znacznie większej ilości informacji, wyników od większej grupy chorych i porównanie ich z wynikami wcześniejszych badań klinicznych. W badaniach fazy IV uczestniczy nawet kilkadziesiąt tysięcy pacjentów w różnych rejonach świata. Badanie prowadzone jest w codziennych warunkach leczenia.

Zwiń treść

6. Świadoma zgoda pacjenta


Co oznacza skrót ICF w badaniach klinicznych?

ICF to świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym. Skrót pochodzi z jęz. angielskiego: Informed Consent Form (ICF). Pacjent podpisując formularz świadomej zgody podejmuje dobrowolną, przemyślaną i świadomą decyzję na udział w badaniu klinicznym. Przed podjęciem decyzji ma prawo zadawać pytania i uzyskać od lekarza wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia.

 

Czytaj więcej

6. Świadoma zgoda pacjenta


Co oznacza skrót ICF w badaniach klinicznych?

ICF to świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym. Skrót pochodzi z jęz. angielskiego: Informed Consent Form (ICF). Pacjent podpisując formularz świadomej zgody podejmuje dobrowolną, przemyślaną i świadomą decyzję na udział w badaniu klinicznym. Przed podjęciem decyzji ma prawo zadawać pytania i uzyskać od lekarza wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia. Ponadto Pacjent musi mieć wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami o badaniu (istota, charakter i cel badania klinicznego, leczenie stosowane w badaniu klinicznym) oraz z formularzem świadomej zgody. Pacjent ma także prawo do otrzymania kopii pisemnej informacji o badaniu oraz podpisanego przez siebie i lekarza dokumentu świadomej zgody na udział. Na każdym etapie badania klinicznego Pacjent ma prawo do zrezygnowania z udziału bez ponoszenia żadnych konsekwencji oraz kar pieniężnych.

Zwiń treść

Chcesz dowiedzieć się
więcej na temat badań?

Zobacz jak wziąć udział