Regulamin kampanii „Ochotnik poleca ochotnika”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki kampanii: „Ochotnik poleca ochotnika” prowadzonej w: serwisie społecznościowym Facebook Biokinetica oraz rozpowszechnianej w formie wiadomości SMS, a także na stronie internetowej Organizatora (dalej „Kampania”).
  2. Organizatorem kampanii jest Biokinetica S.A z siedzibą w Józefowie, przy ul. Nadwiślańskiej 37, 05-410 Józefów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574521, NIP: 5213705566 (dalej „Organizator”).
  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
  4. Kampania jest przeprowadzana przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Kampanii i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
  6. Kampania realizowana jest w terminie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 30.09.2023 r., tj. w tym okresie polecony musi zapisać się na wizytę kwalifikacyjną do badania klinicznego.
  7. Przystąpienie do Kampanii (spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3.2) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Kampanii. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną, może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Kampanii oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
  8. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Kampanii: rekrutacja@biokinetica.com
 2. Nagrody

  1. Każdemu uprawnionemu do otrzymania nagrody zostanie przekazany bon Sodexo o wartości 1500 zł.
  2. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego (nagrodzony uczestnik otrzyma PIT8C – do końca lutego 2024).
  3. Przyznanie nagrody nastąpi po poprawnym wypełnieniu oświadczenia podatkowego przez uprawnionego, umożliwiającego sporządzenie deklaracji podatkowej przez Biokinetica S.A. Na podstawie deklaracji podatkowej uprawniony samodzielnie dokona rozliczenia podatkowego i ureguluje zobowiązanie podatkowe wobec urzędu skarbowego.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Kampanii adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego nagrody.
  6. Odbiór nagrody odbędzie się osobiście przez polecającego w terminie 30 dni od przyznania nagrody przez firmę Biokinetica S.A. w siedzibie firmy Biokinetica S.A. Termin zostanie podany telefonicznie lub drogą mailową pod rygorem ich przepadnięcia.
  7. Wszystkie nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich odpowiednio uprawnionemu do nagrody.
 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

  1. Ogólne zasady Kampanii są rozpowszechnione poprzez wiadomość SMS, e-mail oraz przez portal społecznościowy Facebook, a także na stronie internetowej Organizatora.
  2. Szczegółowe zasady Kampanii
   Aby wziąć udział w Kampanii należy:

   • zapisać się do bazy danych Biokinetica S.A pod adresem https://biokinetica.com/zglos-sie-na-badania/ wraz z wyrażeniem wszystkich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz
   • polubić fanpage Biokinetica S.A. na portalu społecznościowym Facebook oraz
   • polecić nas swoim znajomym

   Za każdego znajomego, który:

   • polubi fanpage Biokinetica S.A. na portalu społecznościowym Facebook oraz
   • zapisze się w bazie Biokinetica S.A pod adresem https://biokinetica.com/zglos-sie-na-badania/ i podczas umawiania się na wizytę poda Twoje nazwisko jako polecającego oraz
   • zostanie włączony do jednego z badań

   (wszystkie 3 warunki do spełniania łącznie na dzień włączenia do jednego z badań)
   otrzymasz bon Sodexo o wartości 1500zł.

  3. Każdy uczestnik Kampanii może otrzymać bon Sodexo za maksymalnie 3 osoby włączone do badania z jego polecenia.
  4. Nad prawidłowym przebiegiem Kampanii czuwa komisja kampanii w składzie:

   • Przewodniczący: Kamila Łuczyńska

   • Członek komisji: Agnieszka Kulesza

   • Członek komisji: Marek Kiecana

  5. Komisja Kampanii potwierdza zgodność przeprowadzenia Kampanii z niniejszym Regulaminem.
  6. Nad prawidłowością przebiegu Kampanii i pracy komisji Kampanii czuwają władze statutowe Organizatora.
  7. Zasady wykorzystania bonu Sodexo odnajdziesz na stronie https://www.sodexo.pl/regulacje/. Organizator nie odpowiada za działania i zaniechania Sodexo i innych podmiotów związane z realizacją Bonu.
  8. Nagroda zostanie przyznana na podstawie deklaracji poleconego ochotnika. Informacja o tym czy ochotnik został polecony i przez kogo będzie znajdowała się w bazie danych Biokinetica S.A w rekordzie osoby poleconej. Po tym jak ochotnik polecony zostanie włączony do badania nastąpi przyznanie nagrody polecającemu ochotnikowi, o czym polecający ochotnik zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od włączenia poleconego ochotnika do badania.
 4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie

  1. Uczestnikami Kampanii mogą być osoby pełnoletnie.

  2. Uczestnikiem Kampanii jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. Uczestnikiem Kampanii nie może być: pracownik oraz współpracownik firmy Biokinetica S.A.

 5. Postępowanie reklamacyjne

  1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Kampanii, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Biokinetica S.A., ul. Nadwiślańska 37, Józefów 05-410, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jej zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Kampanii, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

  2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

  3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 6. Postanowienia końcowe

  Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Kampanii mają wyłącznie charakter informacyjny.